شهید حمید(غلام رضا) میر افضلی ایستاده بود توی جمع نیروها و داشت برایشان صحبت میکرد. همه بچه ها پاسدار بودند. سید میگفت : (( این لباس سبزی که به تن شماست ، اگر بگذارید سبزی اش گرفته شود ، تبدیل به یک تابلوی سفید میشود که آمریکا خیلی راحت میتواند رویش بنویسد. بگذارید این سبزی همیشه بماند. سبزی لباستان را با خون خودتان سرخ کنید و نگذارید جایی باشد که آمریکا روی آن مشق کند.))

منبع :کتاب سید پا برهنه از مجموعه ستارگان کویر

پ. ن :مواظب باشیم آمریکا رنگمون نکنه...