چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست وهمکلاسی ایرانی اش همایون گفت:

چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن ؟؟یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند وخودشون رو نمیتونن کنترل کنند؟؟همایون لبخندی زد وگفت:یه سوال ازت میپرسم ایا ملکه انگلستان میتونه باهرمردی دست بده ؟وهر مردی میتونه ملکه انگلستان رو لمس کنه ؟!!چارلزباعصبانیت گفت:نه!مگه ملکه یه فرد عادیه؟؟!!فقط افراد خاصی میتونن با ایشون دست بدن ودررابطه باشن.

همایون هم بی درنگ گفت :بیشتر خانومای ایرانی ملکه هستن و به هرکسی اجازه نمیدن که با هاشون دست بدن چون از نظر مامسلمونا زیباترین خوی زن نجابت اوست .

(این مطلب رو به افتخار دوست جدیدم که کم از ملکه نداره گذاشتم.)