گاهی وقت ها کم بودن بهتر از نبودنه
گاهی نبودن بهتر از بودنه!

اگه نبودنت رو حس کردند یعنی باید باشی
اگه کسی نبودنت رو حس نکرد یعنی بی فایده ای
اگه همه از نبودنت خوشحال شدند یعنی نباید باشی

خدا گفت باید باشی پس بهترین باش...

آپلود عکس , آپلود رایگان