IMG4UP

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنی از سوی دوست


سوگند به روز وقتی نور می گیرد ، و به شب ، هنگامی که آرام می
گیرد که من نه تو را رها کرده ام ، و نه هرگز با تو دشمنی کرد ه ام . (ضحی 1-2)

افسوس که هر کس را بسوی تو فرستادم ، تا به تو بگویم دوستت دارم
و راهی پیش پایت بگذارم ، او را به سخره گرفتی . (یس 30)
و هیچ پیامی از پیام هایم به تو نرسید ، مگر از آن روی گردانیدی . (انعام 4)
و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام . (انبیا 87)

و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان توهم زده شدی که گمان بردی خودت
بر همه چیز قدرت داری. (یونس 24)
در حالیکه حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی
و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد ، نمی توانی از او پس بگیری . (حج 73)

پس چون مشکلات از هر سو ، بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرورفتند ،
و قلبت توی گلویت آمد ، و تمام وجودت لرزید ، چه لرزشی ، گفتم کمک هایم در راه است

و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی ، اما به من گمان بد بردی ، چه گمان هایی . (احزاب 10)
تا زمین ، با آن فراخی بر تو تنگ آمد ، پس حتی ازخودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی
که هیچ پناهی جز من نداری ، پس من به سوی تو بازگشتم ،
تا تو نیز به سوی من بازگردی ، که من در بازگشتن مهربان ترینم . (توبه 11)

 
وقتی در تاریکی ها ، مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم ، با من میمانی ،
تو را از اندوه رهانیدم ، اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی . (انعام 63-64)

این عادت دیرینه ات بوده است ،
هرگاه که خوشحالت کردم ، از من روی گردانیدی و رویت را به طرفی کردی
و هروقت سختی به تو رسید ، از من ناامید شدی . (اسرا 83)

آیا من باری را از دوشت برنداشتم که پشتت را می شکست ؟ (سوره شرح 2-3)
غیر از من خدایی برایت خدایی کرده است ؟ (اعراف 59)
پس به کدام سو می روی ؟ (تکویر 26)
پس از این سخن ، دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری ؟ (مرسلات 50)
چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا ببینی و به خود مغرور شوی ؟(انفطار 6)
مرا به یاد می آوری ؟

من همانم

که بادها را می فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنند
و ابرها را پاره پاره به هم فشرده می کنم تا قطره ای باران از خلال آنها بیرون آید
و به خواست من ، به تو اصابت کند ، تا تو فقط لبخند بزنی ، و این در حالی بود
که پیش از فرو افتادن آن قطره باران ، ناامیدی تو را پوشانده بود . (روم 4 )

من همانم

که می دانم در روز ، روحت چه جراحت هایی برمی دارد ، و در شب ، روحت را
به تمامی در خواب بازمی ستانم ، تا به آن آرامش دهم ، و روز بعد ، دوباره آن را به زندگی
برمی انگیزانم ، و تا مرگت که به سویم بازگردی ، به این کار ادامه می دهم . (انعام 60)

من همانم


که وقتی می ترسی ، به تو امنیت می دهم . (قریش 3)
برگرد ، مطمئن برگرد ، تا یک بار دیگر  با هم باشیم . (فجر 28-29)

تا یک بار دیگر دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم . (مائده54)

قرآن کریم

IMG4UP