خدایــــــــــا...

خدایــــــــا دلم هواتو کرد

 خیلی ساده وقشنگ اومدی کنج قلبم به نجوای دلم گوش کردی

خدایــــــــــا ببخش منو اگه بین قنوت وربـّنام فرمول فشار و صوت رو حفظ میکنم...

خدای خوبــــــــــــــم امروز شیشــــــــــه ی ضد ضربه ی چشــــــمام شکســـــــــت ....

عطــــر اشــــــــک رو حس کردم به دور ازهیاهـــــــــــــوی دنیایـــــــی ها ...

خدایـــــــــــا دستــــــــــمو محــــــــکم بگیـــــــــــــر که یه موقع لیــــــــــــز نخوره از دســتت؛ جـــــــــــداشم...

خدایـــــــــا اینجــــــــــــــا خیــــــــلی ســـــــــرده منو بغل کــــــــــن که دارم سرمای دنیـــــــــــا رو میخورم

ویــــــروس دنیـــــــــــــا تو خونم رخنـــــــــــه کرده...

واکسیـــــــــنه ام کـــــــــن خدا...

                                           

عبـّــــــــاس...

به خــــــــــدا بگو که دلم یه خورده نرم شده بگو که بـی اون هیـچم

بگو دلم بی یـــــــــاد خــــــــــــــــــــدا یه کاغذ مچاله است ؛میخام اسمشو روش حک کنم که قاب وجودم بشه...

عبـــّـــــــــاس...

واسطه شو...

نگو واسه توام باید واسطه بیارم که دیگه دق میکنم...

خدایـــــــــــــا بیا بریم یه جای دنج و خلوت که خودمو خودت تنهای تنها دور ازاین ویروس های دنیا و آدمای حساب کتابیش نجواکنیم...

من بـگم وتو نوازشم کنی تو بگی ومنم نیایشتت کنم...

خدایــــــــــــــا یادته اون آدمه رو که داشتن میبردن جهنم بهت هی نگاه میکرد و تو جهنمشو بهشت کردی واسه خاطر امیدش....؟؟؟

خدایـــــــــــا بیا و جهنم منم بهشت کن....نه خـــدا! ...جهنم و بهشت ونمیخام...

خدای من فقط تــــــــــو...

فقط تـــــــــــــورومیخام معبـــــــــــودم...

دلــــــــــــم گفت بگــــــــــــــــم که تنگـــــــــــــــه...زیـــــــــــــاد...

برگرفته از پلاک یاران بهشتی