فرض کن حضرت مهدی(عج) به تو مهمان گردد


ظاهرت هست چنانکه خجالت نکشی

باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری

 

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری

 

پول بی شبهه و سالم ز همه داراییت

داری آنقدر که یک هدیه برایش بخری

 

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند

با چنین شرط که در حافظه دستی نبری

 

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران؟؟؟

گر چنین بود توان گفت شیعه اثنا عشری